FUNDACJA
STRONA GŁÓWNA > FUNDACJA

Istniejemy dla Was! I dzięki Wam.

Drodzy Słuchacze!
Jak wiecie RadioJAZZ.FM jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, założonym przez Fundację non profit, czyli nie prowadzącą działalności gospodarczej. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest brak reklam w radiu i brak presji na zwiększanie słuchalności kosztem strony artystycznej. Druga strona takiej niezależności to fakt, że – jak każda działalność – prowadzenie radia wiąże się z określonymi kosztami, na które radio niestety nie zarabia: lokal, media, prawa autorskie, ludzie...
Dlatego apelujemy o dobrowolne wpłacanie abonamentu w wysokości wedle własnego uznania – naprawdę każda złotówka wpłacana regularnie pomaga nam rozwijać naszą wspólną inicjatywę.

Chcę wesprzeć RadioJAZZ.FM


Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej “EuroJAZZ”
ul. Wiktorska 88 m 22
02-582 Warszawa
KRS: 0000328132
NIP 5213526160
REGON 141825748
nr konta: 05 1020 1169 0000 8002 0138 6994

*ważne:*
wpłata tytułem:
działalność statutowa Fundacji


Dla wpłacających poza granicami Polski
Międzynarodowy kod banku:
B PKO PL PW 05 1020 1169 0000 8002 0138 6994

Wyciąg ze statutu Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej "EuroJazz"

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą - Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej „EuroJazz”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: (i) Dariusza Błahutę, (ii) Aleksandrę Nowosad oraz (iii) Jerzego Szczerbakow, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 25 marca 2009 roku – Repertorium A nr 2591/2009 sporządzonym przed Jolantą Gardocką notariuszem w Warszawie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, oraz niniejszego Statutu.

(...)

§ 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

(...)

Rozdział 2.
Cele i Zasady Działania Fundacji

§ 8. Celem Fundacji jest: 1) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, w tym w szczególności popularyzacji muzyki jazzowej oraz gatunków wobec niej pokrewnych.
2) Wspieraniu inicjatyw społecznych opartych na zasadach wolontariatu przyczyniających się do rozwoju i upowszechnienia znajomości muzyki jazzowej oraz gatunków wobec niej pokrewnych.
3) Prowadzenia działalności w zakresie edukacji kulturalnej mającej za przedmiot muzykę jazzową oraz gatunki wobec niej pokrewnymi.
4) Działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami związanej z muzyką jazzową oraz gatunkami wobec niej pokrewnymi.
5) Prowadzenie działalności wspierającej organizacyjnie, technicznie i finansowo organizacje pozarządowe, do których celów statutowych należy popularyzacja muzyki, w tym w szczególności muzyki jazzowej i gatunków wobec niej pokrewnych.

§ 9. 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Zakładanie i prowadzenie stron internetowych służących propagowaniu muzyki jazzowej oraz gatunków muzycznych wobec niej pokrewnych.
2) Organizowanie lub współuczestniczenie przy organizacji koncertów i innych wydarzeń artystycznych.
3) Podejmowanie innych działań służących integracji środowisk miłośników muzyki jazzowej oraz gatunków wobec niej pokrewnych.
4) Gromadzenie środków finansowych, zapewniających możliwości finansowania lub dofinansowywania celów statutowych Fundacji wymienionych w § 8 Statutu.
5) Organizowanie zbiórek publicznych, mających zapewnić środki na realizację celów Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) Przyznawanie nagród za osiągnięcia artystyczne i stypendiów artystycznych.
7) Wspomaganie organizacji pozarządowych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
8) Udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji, w tym współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej.
2. W ramach realizacji celów Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, z uwzględnieniem zwłaszcza młodzieży uzdolnionej muzycznie oraz osób prowadzących działalność artystyczną.

(...)

Rozdział 3. Majątek i Dochody Fundacji

(...)

§ 13. 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5) odsetek bankowych,
6) prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.
2. Dochody osiągane przez Fundacje są przeznaczane w całości na realizację celów statutowych.

(...)

Rozdział 8. Postanowienia Końcowe

§ 42.
1. Fundacja składa właściwemu organowi corocznie, do dnia 31 kwietnia, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Sprawozdanie, o których mowa w ustęp 1, składa Zarząd Fundacji.

Warszawa, dnia 25 marca 2009 r.

Darowizny na rzecz Fundacji EuroJAZZ można odpisywać od podstawy opodatkowania – podstawa prawna