2. "We Want Jazz" Międzynarodowy Konkurs Plakatu

baner2020

2. MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLAKATU "WE WANT JAZZ"

Temat:
Bronisław Kaper, Henryk Wars, Victor YoungWkład polskich kompozytorów w historię światowego jazzu!

W kanonie światowych standardów jazzowych znajduje się - z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy - wiele kompozycji o polskich korzeniach. Zostały one skomponowane przez polskich, bądź mających bardzo silne związki z Polską - twórców, którzy w wyniku zawieruchy II w.ś. wyemigrowali do Ameryki. "Green Dolphin Street" i "Invitation" Kapera, "Flipper" Warsa czy "When i Fall in love", "Stella By Starlight", "My foolish Heart" Younga (który co prawda urodził się w Ameryce, ale po śmierci matki - polskiej emigrantki na kilkanaście lat zamieszkał w Polsce i tu przeszedł wszystkie szczeble muzycznej edukacji i zaczął pierwsze profesjonalne występy). Oczywiście żaden z nich nie przeszedł do historii jako kompozytor stricte jazzowy. Wszyscy trzej byli związani z przemysłem filmowym, a także komponowali inne formy muzyczne (balety, muzykę poważną). To muzycy jazzowi chętnie sięgali po utwory z repertuaru kinowego. W ten sposób wiele z tych kompozycji wrosło w jazz i dzięki wykonaniom największych jazzmanów przeszło do kanonu. I tak się stało z amerykańską muzyką Warsa, Kapera i Younga. Ale dusza pochodzi z Polski.

Playlista zawierająca utwory skomponowane przez Kapera, Warsa oraz Younga, wykonywane przez najwybitniejszych światowych muzyków jazzowych: playlista spotify >>

Informacje o kompozytorach:
Victor Young https://pl.wikipedia.org/wiki/Victor_Young
Bronisław Kaper https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Kaper
Henryk Wars https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Wars

Organizator:
Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ, wydawca internetowego radia RadioJAZZ.FM i pisma JazzPRESS

Cel:
Popularyzacja dokonań wybitnych polskich kompozytorów w światowym jazzie oraz propagowanie działalności jedynego jazzowego radia w Polsce.

Termin:
Przygotowane projekty plakatów w wersji elektronicznej należy przesłać do Organizatora mailem, poprzez www.wetransfer.com na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 24 sierpnia 2020 r.

Nagrody:
I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 3000 zł
III nagroda – 2000 zł
Kwota nagród jest kwotą brutto i zostanie pomniejszona o należny podatek od nagród.

PARAMETRY TECHNICZNE PLAKATÓW:
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty.
wymiary: 100x70 cm (pion)
format pliku: TIF, kompresja LZW
kolory: CMYK
rozdzielczość: 300 dpi
elementem każdego plakatu powinno być logo RadioJAZZ.FM 
pliki prosimy opisywać w następujący sposób: nazwisko_imię_kraj_tytul-pracy

POBIERZ LOGO RADIOJAZZ.FM >>> (w pliku znajdują się 3 wersje do wyboru)

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorzy dokonają selekcji nadesłanych plakatów wybierając spośród nich 20 prac. Spośród wyselekcjonowanych, 20 finałowych plakatów zostanie wybrany jeden zwycięski plakat, którego autor otrzyma nagrodę. Selekcji plakatów i wyboru zwycięskiego dzieła dokona powołane w tym celu jury, w którego skład wejdą eksperci oraz przedstawiciele radia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8 września 2020 roku na antenie i stronie internetowej RadioJAZZ.FM, na łamach JAZZPRESS oraz w mediach społecznościowych.

Informujemy, że autor zgłaszając swoje prace udziela organizatorowi projektu, nieodpłatnie i na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych prac. W ramach licencji organizator konkursu zostaje upoważniony do korzystania z prac na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, a w szczególności do: (1) utrwalania i zwielokrotniania prac poprzez tworzenie egzemplarzy pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy pracy, (3) publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator projektu może udzielić sublicencji na korzystanie z dzieł innym podmiotom w zakresach wymienionych powyżej.

Zgłaszając prace do wystawy uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dzieła i jego nadesłanej wersji cyfrowej oraz wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i narodowości.

JURY KONKURSU:
Prof. LECH MAJEWSKI – grafik, plakacista, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Współtwórca Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Członek jury konkursów plastycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Autor posterów jazzowych. Posiada ważny dorobek w dziedzinie projektowania książek, albumów, z których wiele zdobyło nagrody i wyróżnienia. Laureat 7. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowego Salonu Plakatu w Paryżu i Triennale Plakatu w Trnavie.

Dr hab. TOMASZ KIPKA - grafik, adiunkt w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, profesor nadzw. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. laureat nagród i wyróżnień za plakaty, identyfikację wizualną i projektowanie książki, m.in.: Nagrody Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów ICOGRADA Excellence Award, międzynarodowego Grand Prix za plakat ekologiczny, Śląskiej Rzeczy. Organizator i kurator projektu cyklicznej wystawy plakatu ekologicznego „Ekoplakat” (od 2006) oraz wystawy plakatu Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach (od 2009).

ANDRZEJ WĄSIK - reżyser, projektant grafiki i animacji, autor opraw wielu wydawnictw książkowych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Zdobywca nagród i nominacji na festiwalu YachFilm. Reżyser programów telewizyjnych, twórca filmów dokumentalnych, artystycznych projektów non-profit, teledysków, reklam oraz wielu opraw graficznych stacji i programów TV.

AGNIESZKA HOLWEK - v-ce Prezes Fundacji EuroJAZZ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ENGLISH VERSION <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2 nd. "WE WANT JAZZ" INTERNATIONAL POSTER COMPETITON

Theme:
Bronisław Kaper, Henryk Wars and Victor Young. The contribution of Polish composers to the history of world jazz

It is not widely known that the canon of world jazz standards includes many compositions with Polish roots. They were composed by artists who were either Polish nationals or had very strong connections with Poland and immigrated to America as a result of the turmoil of the Second World War. [Probably the most notable examples are] "Green Dolphin Street" and "Invitation" by Kaper, "Flipper" by Wars, and "When I Fall in love", "Stella By Starlight" and "My foolish Heart" by Young. (He was born in America, but after the death of his mother, who was a Polish immigrant, he settled in Poland for several years and here he went through all levels of music education and began his first professional performances). Of course, none of these three musicians went down in history as a strictly jazz composer. All three were associated with the film industry and also composed other musical forms (ballets, classical music). Jazz musicians were eager to reach for compositions from the cinema repertoire. In this way, many of these compositions grew into jazz and, thanks to the performances of the greatest jazzmen, passed into the canon. And so it happened with American music of Wars, Kaper and Young. But the soul comes from Poland.
 
The playlist with songs composed by Bronisław Kaper, Henryk Wars and Victor Young, performed by the world's greatest jazz musicians: spotify playlist >>
 
 
Organizer:
Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ (Foundation for Popularization of Jazz Music EuroJAZZ), which runs the internet radio RadioJAZZ.FM and publishes the monthly JazzPRESS
 
Goal:
Promotion of the achievements of eminent Polish composers in global jazz and publicizing the activity of the only jazz radio in Poland.

Prizes: 
I prize – 5000 PLN 
II prize – 3000 PLN 
III prize – 2000 PLN
The amount will be reduced by the tax due on the prizes.

Deadline:
The posters are to be sent in through www.wetransfer.com onto e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. by August 24, 2020.

Each author can submit up to 3 posters in total.
The required element of every poster is the RadioJAZZ.FM logo.
DOWNLOAD LOGO RADIOJAZZ.FM >>> (there are 3 options to choose from in the attached file)

TECHNICAL PARAMETERS OF THE POSTERS:
sizing: 100x70 centimeters (vertical)
file format: TIF (the LZW compression)
colors: CMYK palette
resolution: 300 dpi
the files are to be named by the scheme: lastname_name_country.tif

RULES OF THE COMPETITION:

The Conveners will single out 20 artworks. Then they will pick out the winning poster, out of the final set. The author of the victorious piece will receive the prize. The selection will be performed by the professionals and the radio’s members – a specially constituted Jury. 

The results will be announced on the 8th of Setember 2020 during a broadcast and on the RadioJAZZ.FM web page, in the JAZZPRESS segment, and on social media.

We inform you that, by submitting their works, the author remitted provides The Convener an exclusive license for usage of the pieces, valid for a nondescript amount of time. As a part of the license, the Convener of the Contest is authorized to use the works on every exploitation field, known within the moment of the license being granted, particularly: (1) perpetuation and multiplication of the artworks by making their copies using printing technique, reprography, magnetic recording and digital technique, (2) according or leasing of the original poster or its copies, (3) public exhibiting, screening and sharing of the artworks for them to be available to the public at any time. The Convener of the project may grant sublicense for using the creations for other entities in the extents listed above.

By submitting their works to the exhibition, the participant declares owning the author’s economic rights to the creation, and its digital version, and consents to publishing their first name, last name, and nationality.

THE JURY:
Prof. LECH MAJEWSKI – graphic designer, poster artist, leader of the Warsaw’s Fine Arts Academy’s Department of Visual Communication. Coauthor of The Warsaw’s International Poster Biennial. An art contest jury member. Honorable member of the Utilitarian Graphics Creators Association (UGCA). A jazz poster author. An owner of a major book and album designing acquis. Most of them are merit and award-winning works. Laureate of the 7th Polish Poster Biennial in Katowice, International Poster Salon in Paris and Poster Triennial in Trnava.

Habil. Dr. TOMASZ KIPKA – graphic designer, a lecturer at the Artistic Department’s Art Institute at the Silesian University, associate professor at The University of Technology in Katowice. Laureate of prizes and merits for posters, visual identification and book designing, particularly: the prize of International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA) The Excellence Award, The International Grand Prix for his ecological poster, and The Silesian Thing. The convener and curator of the recurrent ecological poster exhibition, „Ekoplakat” (since 2006) and the Jazz in Ruins Festival’s poster exhibition (since 2009).

ANDRZEJ WĄSIK  - director, graphic and animation designer, author of numerous book covers. A graduate of the Academy of Fine Arts in Toruń. Winner of awards and nominations at the YachFilm festival. Director of television programs, creator of documentaries, non-profit artistic projects, music videos, commercials and many graphics for TV stations and programs.

AGNIESZKA HOLWEK – Vice President of the EuroJAZZ Foundation.

 

2020 NCK dofinans interwencje RGB 

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.