konkurs2023

6. MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLAKATU "WE WANT JAZZ"
Temat: KOMEDA 55

W 2024 roku mija 55 rocznica śmierci jednego z najważniejszych polskich jazzmanów i światowych kompozytorów muzyki filmowej, Krzysztofa Komedy. Napisał muzykę do blisko 70 filmów, a na świecie zyskał rozpoznawalność poprzez współpracę z reżyserem Romanem Polańskim. Zaowocowało to m.in. takimi kultowymi obrazami jak "Nóż w wodzie" czy "Dziecko Rosemary", "Nieustraszeni łowcy wampirów". Jego niezwykła muzyka, a także legenda i niezmienny od dekad status kultowej postaci polskiego jazzu i filmu sprawiają, że jego kompozycje odkrywane są na nowo przez kolejne pokolenia muzyków. W 1966 razem ze swoim kwintetem nagrał płytę "Astigmatic", uznawaną przez światowych krytyków jazzowych za najważniejszą płytę w historii polskiego jazzu.

Posłuchaj playlisty KOMEDA55: JAZZ W FILMIE > 

CEL: Popularyzacja polskiego jazzu poprzez zaangażowanie międzynarodowego środowiska artystów grafików.

TERMINY:
Start przyjmowania prac: 10 czerwca 2024
Termin nadsyłania prac: 30 sierpnia 2024
Rozstrzygnięcie konkursu: 12 września 2024
Wernisaż wystawy finałowej konkursu: Warszawa, Browary Warszawskie, 22 września 2024

NAGRODY:
I nagroda – 6000 zł | II nagroda – 3500 zł | III nagroda – 2500 zł
Kwota nagród jest kwotą brutto i zostanie pomniejszona o należny podatek od nagród.

PARAMETRY TECHNICZNE PLAKATÓW:
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 plakaty
wymiary: 70x100 cm (pion)
format pliku: JPG
kolory: CMYK
rozdzielczość: 200 dpi
WAŻNE! PODPISZ PLAKAT WEDŁUG WZORU: kraj_nazwisko_imię_tytul-plakatu.jpg
Praca nie musi zawierać tytułu konkursu
Prace nie spełniające wszystkich parametrów technicznych nie będą oceniane przez jury!

Przygotowane plakaty w wersji elektronicznej należy przesłać przez formularz https://tiny.pl/djlhr w terminie do 30 sierpnia 2024 r.

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorzy dokonają selekcji nadesłanych plakatów wybierając spośród nich 25 prac. Spośród wyselekcjonowanych, 25 finałowych plakatów zostaną wybrane trzy zwycięskie plakaty, których autorzy otrzymają nagrodę finansową. Jury przyzna także wyróżnienia. Selekcji plakatów i wyboru zwycięskiego dzieła dokona powołane w tym celu jury, w którego skład wejdą eksperci, przedstawiciel sponsora i organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 września 2024 roku na antenie i stronie internetowej RadioJAZZ.FM, na łamach JAZZPRESS oraz w mediach społecznościowych.

Informujemy, że autor zgłaszając swoje prace udziela organizatorowi konkursu, nieodpłatnie i na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych prac. W ramach licencji organizator konkursu zostaje upoważniony do korzystania z prac na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, a w szczególności do: (1) utrwalania i zwielokrotniania prac poprzez tworzenie egzemplarzy pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy pracy, (3) publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator projektu może udzielić sublicencji na korzystanie z dzieł innym podmiotom w zakresach wymienionych powyżej. Zgłaszając prace do wystawy uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dzieła i jego nadesłanej wersji cyfrowej oraz wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i narodowości.

Masz pytania odnośnie konkursu, pisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JURY KONKURSU:
Prof. LECH MAJEWSKI – grafik, plakacista, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Współtwórca Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Członek jury konkursów plastycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Autor posterów jazzowych. Posiada ważny dorobek w dziedzinie projektowania książek, albumów, z których wiele zdobyło nagrody i wyróżnienia. Laureat 7. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowego Salonu Plakatu w Paryżu i Triennale Plakatu w Trnavie.

Dr hab. TOMASZ KIPKA, prof. UŚ - grafik, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Śląskiego do spraw identyfikacji wizualnej, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Sztuk Plastycznych Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Organizator i kurator wystaw plakatu Międzynarodowego Festiwalu "Jazz w Ruinach" oraz projektu "Ekoplakat". Prof. nadzw. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Członek jury konkursów plastycznych oraz laureat nagród i wyróżnień za plakaty, identyfikację wizualną i projektowanie książek, m.in.: ICOGRADA Excellence Award, podwójnego Grand Prix za plakaty ekologiczne w Żylinie, brązowego medalu Biennale Plakatu Polskiego, nagrody Śląskiej Rzeczy.

ANDRZEJ WĄSIK - artysta plastyk, reżyser, projektant grafiki i animacji, autor opraw wielu wydawnictw książkowych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Zdobywca nagród i nominacji na festiwalu YachFilm. Reżyser programów telewizyjnych, twórca filmów dokumentalnych, artystycznych projektów non-profit, teledysków, reklam oraz wielu opraw graficznych stacji i programów TV, twórca wizualizacji do festiwali muzycznych i koncertów.

MILENA NAWRAT - Browary Warszawskie

AGNIESZKA HOLWEK - Fundacja EuroJAZZ

SPONSOR 6 EDYCJI KONKURSU: Browary Warszawskie

PARTNER 6 EDYCJI KONKURSU: Wydawnictwo BOSZ

ORGANIZATOR: Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ, wydawca RadioJAZZ.FM, e-magazynu i gazety JazzPRESS, a także organizator wydarzeń kulturalnych, w tym Festiwalu JAZZ W FILMIE.PL.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ENGLISH VERSION <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

6th "WE WANT JAZZ" INTERNATIONAL POSTER COMPETITON
Theme: KOMEDA 55

The year 2024 marks the 55th anniversary of the death of one of Poland's most important jazzmen and the world's most important film music composers, Krzysztof Komeda. He wrote music for nearly 70 films, and gained worldwide recognition through his collaboration with director Roman Polanski. This resulted in such iconic pictures as “Knife in the Water” and “Rosemary's Baby,” “Fearless Vampire Hunters,” among others. His extraordinary music, as well as his legendary and unchanging status as a cult figure in Polish jazz and film for decades, means that his compositions are being rediscovered by successive generations of musicians. In 1966, he and his quintet recorded the album “Astigmatic,” considered by world jazz critics to be the most important album in the history of Polish jazz.

Listen to the playlist KOMEDA55 >

Goal: Popularization of jazz through the involvement of the international community of graphic artists.

Dates:
Deadline for submitting works: August 30, 2024
Competition results: September 12, 2024
Final exhibition of the competition: September 22, 2024

Awards:
1st prize - PLN 6,000 | 2nd prize - PLN 3,500 | 3rd prize - PLN 2,500
The amount of the prizes is gross amount and will be reduced by the tax due on the prizes.

TECHNICAL PARAMETERS OF POSTERS:
Each author may submit a maximum of 2 posters
dimensions: 70x100 cm (vertical) file
format: JPG
colors: CMYK resolution: 200 dpi
Please note! SIGN FILE NAME: country_surname_first-name_poster-title.jpg
The poster does not have to include the competition title!
Works that do not meet all technical parameters will not be evaluated by the jury!

Prepared poster in electronic form should be sent by form https://tiny.pl/djlhr by August 30, 2024.

RULES OF THE COMPETITION:
The organizers will select the submitted posters. Selecting 25 works from among them. Out of the selected 25 final posters, three winning posters will be chosen, whose authors will receive a final prize. The jury will also award distinctions. The selection of posters and the selection of winning work will be made by a jury appointed for this purpose, consisting of experts and representatives of the organizer.

The results of the competition will be announced on September 12, 2024, on RadioJAZZ.FM and on the website JAZZPRESS and on social media.

Please be advised that the author, by submitting his works, grants the organizer of the project, free of charge and for an indefinite period of time, a non-exclusive license to use the submitted works. Under the license, the organizer of the competition is authorized to use the works in all fields of exploitation known at the time of granting the license, in particular: (1) recording and multiplying the works by creating copies of the work by printing, reprographics, magnetic recording, and digital technique,(2) lending or renting the original or copies of the work, (3) publicly exhibiting, displaying, and making the works publicly available in such a way that everyone can access them at a place and time of their choice. The project organizer may sublicense the use of the works to other entities in the scopes listed above. By submitting works to the exhibition, the participant declares that they have the proprietary copyrights to the work and its’ submitted digital version, and agrees to publish their name, surname, and nationality. .

Questions about the competition? Write to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COMPETITION JURY:
Prof. LECH MAJEWSKI - graphic designer, poster artist, head of the Department of Visual Communication at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Co-founder of the International Poster Biennale in Warsaw. Member of the jury of art competitions. Honorary member of the Association of Applied Graphic Designers (STGU). Author of jazz posters. He has an important track record in the field of book and album design, many of which have won awards and distinctions. Laureate of the 7th Polish Poster Biennale in Katowice, the International Poster Salon in Paris and the Poster Triennial in Trnava.

Dr hab. TOMASZ KIPKA - graphic designer, assistant professor at the Art Institute of the Art Department of the University of Silesia, associate professor at the University of Technology in Katowice. laureate of awards and distinctions for posters, visual identification, and book design, including the International Council of Graphic Designers Associations ICOGRADA Excellence Award, the international Grand Prix for an ecological poster, Śląska Rzeczy. Organizer and curator of the project of the cyclical exhibition of the ecological poster "Ekoplakat" (since 2006) and poster exhibitions of the International Jazz in Ruins Festival (since 2009).

ANDRZEJ WĄSIK - director, graphic and animation designer, author of many book publishers. A graduate of the Academy of Fine Arts in Toruń. Winner of awards and nominations at the YachFilm festival. Director of television programs, author of documentaries, non-profit artistic projects, music videos, commercials and many graphics for TV stations and programs.

MILENA NAWRAT - Warsaw Brewieres

AGNIESZKA HOLWEK -  EuroJAZZ Foundation

Organizer: EUROJAZZ Jazz Music Promotion Foundation, publisher of the Internet radio RadioJAZZ.FM, the e-magazine, and the JazzPRESS newspaper.

SPONSOR OF THE 6TH EDITION OF THE COMPETITION: Warsaw Brewieres
PARTNER OF THE 6TH EDITION OF THE COMPETITION: BOSZ Publishing House

 belkawewantjazz2024

Strona wykorzystuje pliki cookie. Wyraź zgodę lub zmień ustawienia przeglądarki.